Pocet položiek: 0
Spolu: 0,00 EUR bez DPH
Meno:
Heslo:
Zapamätaj:
Registrovat 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti SLOVAKIA TREND EXPORT – IMPORT, s.r.o.,  sídlo: Michalovská 87/1414,  073 01  Sobrance, IČO: 46 512 250, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  29117/V

(ďalej len „predávajúci“)I.     ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.               Predávajúci si vyhradzuje právo vstúpiť do obchodného vzťahu iba s podnikateľmi.

2.         Kupujúcemu bude umožnený nákup tovaru z aktuálnej ponuky predávajúceho až po uzavretí Rámcovej zmluvy s predávajúcim. Časť obsahu rámcovej zmluvy bude určená odkazom práve na tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok, ktoré sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou. Návrh Rámcovej zmluvy, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sú zverejnené na webovej stránke predávajúceho http://shop.slovakia-trend.sk/.

3.               Po uzavretí Rámcovej zmluvy predávajúci pridelí kupujúcemu prístupové údaje pre možnosť elektronického objednávania tovarov prostredníctvom klientskej zóny vytvorenej na webovej stránke  www.strendpro.sk


II. POSTUP PRI OBJEDNANÍ TOVARU

1.               Predmetom objednávky može byť akýkoľvek tovar vo vlastníctve predávajúceho uvedený v aktuálnej ponuke.

2.               Spôsob objednania tovaru je na vôli odberateľa a môže ho realizovať:

o     prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho,

o     písomne – mailom, faxom alebo poštou

o     telefonicky

o     osobným výberom tovaru v sídle predávajúceho

o     elektronicky, prostredníctvom klientskej zóny vytvorenej na webovej stránke  www.strendpro.sk

3.             Objednávka je záväzná od chvíle jej doručenia predávajúcemu. Potvrdením objednávky predávajúcim kupujúcemu bude uzavretá kúpna zmluva. Predávajúci môže vyjadriť súhlas s objednávkou aj tak, že tovar odošle obchodnému partnerovi bez toho aby ho o tom upovedomil. V tomto prípade je prijatie objednávky účinné a t.j. kúpna zmluva uzavretá, od okamihu, keď tak predávajúci urobil.

4.             Obsah objednávky musí byť zrozumiteľný,  musí byť z neho zrejmé kto objednávku robí a  musí obsahovať objednávací kód tovaru uvedený v katalógu výrobkov, akciových letákoch alebo na webovej stránke predávajúceho a množstvo objednávaného tovaru.

5.             Minimálna hodnota jednorázového odberu tovaru z aktuálnej ponuky na sklade je 100,- Eur bez DPH.


III. PLATOBNÉ PODMIENKY A OMEŠKANIE S PLATENÍM KÚPNEJ CENY

1.             Predávajúci si vyhradzuje právo určiť kupujúcemu spôsob platenia kúpnej ceny dodaného tovaru. Spôsob platenia kúpnej ceny je buď v hotovosti pri prebratí tovaru, alebo bankovým prevodom po odbere tovaru podľa splatnosti na daňovom doklade.

2.             Predávajúci umožní kupujúcemu platiť kúpnu cenu podľa splatnosti na daňovom doklade až po troch nákupoch tovaru u predávajúceho v hotovosti, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci poskytne kupujúcemu  zľavu 3% z cenníkovej ceny za každý nákup v hotovosti, už od prvého nákupu.

4.             Ak je určený spôsob platenia v hotovosti pri dodaní tovaru a kupujúci takto neuhradí kúpnu cenu predávajúcemu,  predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. Pri takto zrušenej zmluve je predávajúci oprávnený faktúrovať kupujúcemu všetky náklady spojené s expedíciou objednaného tovaru.

5.             Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť  kúpnu cenu na základe vyúčtovania formou faktúry s náležitosťami daňového dokladu najneskôr do dňa splatnosti na účet predávajúceho, alebo v hotovosti oproti písomnému potvrdeniu.

6.             Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, zaväzuje sa predávajúcemu platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05% denne.

7.             Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úroky z omeškania aj samostatným platobným dokladom a kupujúci je povinný tieto úroky z omeškania uhradiť najneskôr do dňa splatnosti určenom v platobnom doklade.


IV. DODACIA LEHOTA,  PREPRAVNÉ PODMIENKY A PREBERACIE PODMIENKY, 

1.                    Pri objednávke na rozvoz je tovar dodaný kupujúcemu podľa plánovaných termínov rozvozových trás.

2.                    V prípade, ak nemôže byť objednávka okamžite vybavená kompletne, sú chýbajúce položky zaevidované. Na základe požiadavky odberateľa mu môžu byť chýbajúce položky doposlané hneď ako prídu na sklad.

3.                    Pri objednávke na rozvoz, náklady na dopravu objednaného tovaru až ku kupujúcemu znáša predávajúci.

4.                    Ak kupujúci objednaný tovar neodôvodnene neprevezme, predávajúci má právo vyúčtovať kupujúcemu dopravné a personálne náklady s tým spojené.

5.                    Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť. Ak zistí poškodenie tovaru alebo nezrovnalosti v množstve s dodacím listom je potrebné tieto skutočnosti vyznačiť v dodacom liste. Poškodený tovar má kupujúci právo hneď vrátiť vodičovi, ktorý tovar priviezol.

6.                    V prípade ak zasiahne vyššia moc ako napríklad požiar, záplavy, zemetrasenie, vojna a vojenské operácie, blokády, zákaz dovozu/vývozu, štrajky, nefunkčnosť železničnej dopravy alebo iné okolnosti, v takomto prípade bude čas na splnenie dodania tovaru predĺžený o obdobie, počas ktorého tieto okolnosti trvajú, pokiaľ nebude dohodnuté inak.


V. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobudne kupujúci  až úplným zaplatením kúpnej ceny. SLOVAKIA TREND EXPORT – IMPORT, s.r.o.  si vyhradzuje právo v prípade nezaplatenia faktúry v stanovenej lehote, vziať tovar späť. 


VI. SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV – ALTERNATÍVNA ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA V RÁMCOVEJ ZMLUVE

Zmluvné strany sa v Rámcovej zmluve môžu dohodnúť, že  všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z tejto rámcovej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako aj spory, ktoré vzniknú zo zmlúv, ktoré sa uzavrú na základe rámcovej zmluvy alebo v súvislosti s ňou(vrátane sporov o jej platnosť a výklad) rozhodne buď, v rozhodcovskom konaní Rozhodcovský súd zriadený pri Slovenskej hospodárskej komore, s.r.o. (ďalej len „Rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom ustanoveným predsedom Rozhodcovského súdu, a to v súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu, alebo v občianskom súdnom konaní súd.

Adresa Rozhodcovského súdu je: Rozhodcovský súd zriadený pri Slovenskej hospodárskej komore, s.r.o., Štúrova 19, 040 01

 

Sobrance, 1. február 2014